RECORDED VIDEO TELECAST- Church Inauguration & Blessing

Sunday
: 7:00am &     10:00am
Monday
: 6:45am
Tuesday
: 5:15pm
Wednesday
: 6:45am
Thursday
: 6:45am
Friday
: 5:15pm
Saturday
: 6:45am

Gallery

Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery Visit Gallery

Announcements

• വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ശ്രമദാനം ഉണ്ടായിരിക്കും

• ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30ന് പുതിയ ദേവാലയത്തിന്‍റെ ആശീര്‍വാദകര്‍മം ആരംഭിക്കും

• ആശീര്‍വാദത്തിനുശേഷം പൊതുയോഗം


• ദേവാലയ നിര്‍മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു


• വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ശ്രമദാനം ഉണ്ടായിരിക്കും

• ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30ന് പുതിയ ദേവാലയത്തിന്‍റെ ആശീര്‍വാദകര്‍മം ആരംഭിക്കും

• ആശീര്‍വാദത്തിനുശേഷം പൊതുയോഗം


• ദേവാലയ നിര്‍മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു


CS-bktµiw

Fr.Nicolas Maniparambil

CS-hI Hcp IpSpw-_-am-Wv. {InkvXp-hnsâ auenI icoc-amb k`-bpsS Hcp `mK-am-Wv, sNdn-sbmcp ]Xn-¸mWv CS-h-I. Bb-Xn-\m ico-c-¯nse Hmtcm Ah-bhpw ]c-kv]cw _Ô-s¸-«n-cn-¡p-¶-Xp-t]mse CS-h-I-bnse Hmtcm IpSpw-_hpw ]c-kv]cw _Ô-s¸-«n-cn-¡p-¶p. \½n \nd-ªp Ihn-bp¶ Icp-W-bmWv A]-c-\n-te¡v ]c-s¶m-gp-Ip-¶-Xv. CS-h-I-bnse Hcp IpSpw-_-¯nsâ hfÀ¨ \½psS hfÀ¨-bm-Wv. Hcp IpSpw-_-¯nsâ XfÀ¨ \½p-sSbpw XIÀ¨-bm-Wv. \½n Dd-s]m«n Hgp-Ip¶ IcpW A]-c-\n-te¡v ]c-s¶m-gp-Im³ CS-bm-Is« F¶p {]mÀ°n-¡p-¶p.

Ncn{Xw

Old Church

F¬]-¯n-bmdv kwh-Õ-c-§Ä¡v ap¼v, tIm«-bv¡Â {io. Ahcm Ahp-tk¸p Zm\-ambn \ÂInb 4 skâv Øe-amWv C¶p ImWp¶ al-¯mb Cu ]pWytZhm-e-b¯n\v hgnsbmcp¡nbXv. A\-´cw 22 sImÃ-§Ä¡p-tijw {]kvXpX IpSpw-_-¯nÂs¸« Ahp-tk¸p Ipcy³ F¶ hyàn Ht¶-ap-¡m skâv Øew IqSn kw`m-h\ sNbvX-t¸mÄ PoÀ®m-h-Ø-bn-em-bn-cp¶ ]gb It¸f 1950  ]p¯³]Ån hnImcn _lp. sUman-\nIv tImbn-¡c A¨³ ]pXp¡n ]Wn-bn-¸n-¨p. CXn-s\ XpSÀ¶v 1952  _lp. hf-aw-K-e-a-¨sâ t\Xr-Xz-¯n skan-t¯cn \nÀ½n-¡-s¸-«p.

Read More